Zwroty i reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli Klient stwierdzi jakiekolwiek ubytki powinien wraz z listonoszem lub innym pracownikiem poczty sporządzić protokół szkody.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Klient musi złożyć żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.
 5. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania: naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. przyczynę złożenia reklamacji,
  2. określić zakres żądania Klienta,
  3. aktualne dane Klienta oraz powinna zostać przez Klienta podpisana.
 7. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Firmy lub w formie elektronicznej na adres e-mail ola@panigalganek.pl. Składając reklamację należy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu wysłać na adres siedziby Firmy lub dostarczyć osobiście.
 8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie poprzez okazanie np. wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenia przelewu lub innego dokumentu wykazującego, że Klient zakupił towar w Sklepie wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji uszkodzenia przesyłki.
 9. Potwierdzenie otrzymania reklamacji zostanie przekazane Klientowi w formie wiadomości e-mail.
 10. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się rozstrzygnięcie lub mediację do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 wyżej powołanej ustawy. W przypadku, gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu na adres: GZapps Grzegorz Żur, ul. Miłostowska 24/5, 51-315 Wrocław lub korzystając z adresu poczty elektronicznej ola@panigalganek.pl. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie – użycie załączonego wzoru nie jest obligatoryjne. Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w przypadku, jeżeli Klient złoży oświadczenia drogą elektroniczną.
 3. Klient obowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Sklepu: GZapps Grzegorz Żur, ul. Miłostowska 24/5, 51-315 Wrocław.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
 6. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym lub na inny wskazany przez klienta rachunek.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

Załączniki

Odstąpienie od umowy (OpenOffice, LibreOffice)

Odstąpienie od umowy (Word)

Odstąpienie od umowy (PDF)