Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem panigalganek.pl (zwany dalej „Sklepem”) oferowanych przez podmiot gospodarczy (zwany dalej „Firmą”) GZapps Grzegorz Żur, ulica Miłostowska 24/5 51-315 Wrocław, NIP 652-164-28-56, REGON 021918285.
 2. Nabywcą towarów oferowanych w Sklepie może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i która złożyła Zamówienie (zwana dalej „Klientem”).
 3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w trakcie wypełnienia formularza zamówienia.

§2 OFERTA

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep.
 3. Wszystkie ceny podawane na stronie panigalganek.pl wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania zamówienia.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie stanowi złożone przez Klienta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i adresu internetowego panigalganek.pl oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych na stronie internetowej Sklepu za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy.
 2. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Obowiązkowo należy podać adres e-mail, dokładny adres dostarczenia przesyłki, jak również numer telefonu w celu weryfikacji zamówienia.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail, w którym informujemy, że zamówienie dotarło do Sklepu oraz podajemy szczegóły dotyczące tego zamówienia.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem ola@panigalganek.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 506-233-421.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  1. anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony;
  2. odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości.
 7. Klient ma prawo wycofać się ze złożonego zamówienia w ciągu 24 h, licząc do momentu złożenia zamówienia. W tym okresie może również dokonać zmian w zamówieniu. W tym celu proszę o kontakt na adres ola@panigalganek.pl. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane (Klient otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w par. 7 Regulaminu.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, cena, termin i sposób dostawy.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 10. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu;
  2. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
 11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres.

§4  PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z następujących formy płatności za zamówione towary:
  1. przelew: cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na: Grzegorz Żur, ul. Miłostowska 24/5, 51-315 Wrocław, numer rachunku: 77 1140 2004 0000 3702 4829 1862. W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.
  2. kartą płatniczą lub płatnością online za pośrednictwem Systemu Transferuj.pl. System Transferuj.pl umożliwia realizację płatności za pośrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatności online. Aktualne informacje o systemie płatności dostępne są na stronie https://transferuj.pl/ 
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce „Koszt i sposób dostawy”. Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 3. W przypadku wysyłki zagranicę ceny przesyłek ustalane są indywidualnie.

§5 REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Firmy lub wskazanym przez Sklep miejscu. Odbiór osobisty możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: +48 506-233-421 oraz uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu. Sklep każdorazowo informuje poprzez e-mail o zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Umożliwiamy wysyłkę towaru również poza terytorium Polski. W tym celu Klient proszony jest o kontakt na adres: ola@panigalganek.pl oraz o podanie towaru wraz ze wskazaniem docelowego kraju dostawy, którego wysyłkę Sklep wycenia.
 3. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Zamówienia wysyłane w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Firmy w dni robocze. Sklep każdorazowo informuje poprzez e-mail o zrealizowaniu zamówienia i wysłaniu go Pocztą Polską.
 5. W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.
 6. Sklep internetowy panigalganek.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek przez Pocztę Polską.
 7. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru jest faktura VAT.

§6 WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Przed odebraniem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli Klient stwierdzi jakiekolwiek ubytki powinien wraz z listonoszem lub innym pracownikiem poczty sporządzić protokół szkody.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Klient musi złożyć żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady, nie skraca to w żaden sposób okresu odpowiedzialności Sprzedawcy, który wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy.
 5. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania: naprawy, wymianu towaru na nowy, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy).
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. przyczynę złożenia reklamacji,
  2. określić zakres żądania Klienta,
  3. aktualne dane Klienta oraz powinna zostać przez Klienta podpisana.
 7. Reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby Firmy lub w formie elektronicznej na adres e-mail ola@panigalganek.pl. Składając reklamację należy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu wysłać na adres siedziby Firmy lub dostarczyć osobiście.
 8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie poprzez okazanie np. wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenia przelewu lub innego dokumentu wykazującego, że Klient zakupił towar w Sklepie wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji uszkodzenia przesyłki.
 9. Potwierdzenie otrzymania reklamacji zostanie przekazane Klientowi w formie wiadomości e-mail.
 10. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się rozstrzygnięcie lub mediację do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 wyżej powołanej ustawy. W przypadku, gdy Zamówienie dostarczane jest partiami (osobno) bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży liczy się od objęcia w posiadanie (wydania) ostatniego towaru z tego Zamówienia.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu na adres: GZapps Grzegorz Żur, ul. Miłostowska 24/5, 51-315 Wrocław lub korzystając z adresu poczty elektronicznej ola@panigalganek.pl. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie – użycie załączonego wzoru nie jest obligatoryjne. Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia w przypadku, jeżeli Klient złoży oświadczenia drogą elektroniczną.
 3. Klient obowiązany jest niezwłocznie ale nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić dostarczone mu towary w stanie niezmienionym na adres Sklepu: GZapps Grzegorz Żur, ul. Miłostowska 24/5, 51-315 Wrocław.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 5. Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
 6. Zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty, następuje przelewem na konto na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym lub na inny wskazany przez klienta rachunek.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Jednocześnie informujemy, że każdy Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep swoje dane osobowe oraz do ich zmiany lub aktualizacji. Dane osobowe mogą być w każdym czasie usunięte z platformy internetowej panigalganek.pl poprzez usunięcie profilu Klienta.
 2. Dane osobowe klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe nie będą używane do celów marketingowych ani przekazywane stronom trzecim.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej panigalganek.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki

Odstąpienie od umowy (OpenOffice, LibreOffice)

Odstąpienie od umowy (Word)

Odstąpienie od umowy (PDF)